Milieu


De zorg voor mens en milieu is de laatste jaren toegenomen. Met name westerse landen hebben inmiddels ingrijpende maatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit is hard nodig om ernstige problemen zoals het broeikaseffect, zure regen of bodemverontreinigingen tegen te gaan. Ook zijn richtlijnen en wetten opgesteld om de gezondheid van producenten en verwerkers van verf, zo veel als mogelijk veilig te stellen. De door ons gebruikte producten voldoen uiteraard aan alle regelgevingen.

Het milieu- en arbobeleid spelen bij VB&H Schilderwerken een belangrijke rol bij de applicatie van nieuwe verfproducten. Zo verwerkt VB&H Schilderwerken al sinds 2002 alleen nog maar aromaatvrije producten. VB&H Schilderwerken liep hiermee vooruit op nieuwe regelgevingen.

Sinds 2010 moeten alle verffabrikanten voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn omtrent de hoeveelheid oplosmiddel in de verf. In 2010 verdwenen veel oplosmiddelhoudende lakken in verband met 2010 VOS wetgeving. Dit houdt in dat de meeste vertrouwde verven na 2010 niet meer te verkrijgen zijn.
‘Vluchtige Organische Stoffen’ (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van vluchtige of snel verdampende producten die één of meerdere koolstofatomen bevatten. Meestal zijn ze synthetisch aangemaakt op basis van aardolieproducten. VOS worden vaak gebruikt als oplosmiddelen in verf, schoonmaakmiddelen, lijmen en drijfgas voor spuitbussen. Brandstoffen als benzine en diesel bestaan voor een groot deel uit VOS.

De Europese Unie gaat de uitstoot van vluchtige organische stoffen die vrijkomen bij het gebruik van bepaalde verfproducten sterk inperken. De Richtlijn nr. 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 streeft naar de beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS), tengevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde lakken en verven. Voor water- en oplosmiddelhoudende verven legt deze richtlijn een maximaal VOS-gehalte op, dat uiterlijk in 2010 niet meer mag overschreden worden. De eerste streefdatum werd vastgelegd op 31 december 2007.
 
De grootste verandering heeft in 2010 plaats gevonden, toen verdwenen de meeste klassieke oplosmiddelhoudende verven en lakken. Alleen High Solids, Lijnolieverven en watergedragen verven zijn gebleven. Alle verfleveranciers zijn al jaren bezig om nu nog goede alternatieven te bieden. Voor de meeste oplosmiddelhoudende producten die zijn verdwenen, zijn er dan ook nu al goede milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar.

Bij het maken van een milieubewuste verfkeuze is en blijft het van belang te weten welke invloed verf op de leefomgeving heeft. En niet minder belangrijk is uw en onze gezondheid.

Het  milieuzorgsysteem dat tot doel heeft inzicht te krijgen in het beheersen van de effecten van alle bedrijfsactiviteiten op het milieu. VB&H Schilderwerken geeft hierbij invulling aan de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu, door zelf milieuproblemen te inventariseren, milieudoelstellingen te formuleren en te trachten deze doelstellingen te bereiken. Dit gebeurt door het:

  • Naleven van wetten en vergunningsvoorschriften,
  • Stimuleren van milieubewust denken en handelen,
  • Beheersen en continu verminderen van emissies en afvalstoffen,
  • Over milieuaspecten een open communicatie te voeren met belanghebbende partijen,
  • Toepassen van milieubeleid aan te moedigen en zo mogelijk bindend te verklaren bij opdrachtgevers en aannemers.

Het bedrijfsintern milieuzorgsysteem verloopt volgens een cyclus waardoor continu vermindering van milieueffecten mogelijk is. Het is vooral gebaseerd op het voorkomen van incidenten of milieuschade eerder dan op de correctie ervan.
erkeningen